Open post

เล่าให้ฟัง KLAY, KLAYswap Protocol, KAI Protocol, AMM protocol โลกของ Klaytn DeFi

โพสต์บันทึกส่วนตัวผู้เขียน ขอเกริ่นปูพื้นกระบวนการอุปทานของ “เงิน” ในโลกที่เราจิบจับเงินได้จริงๆ กันก่อนนะครับ กระบวนการอุปทานของ “เงิน” คือ การควบคุมฐานเงิน, การสร้างเงินผ่านระบบธนาคาร, ตัวทวีคูณทางการเงิน และปัจจัยที่กำหนดปริมาณเงิน มีผู้เล่นหลัก 3 ราย ที่มีส่วนในกระบวนการอุปทานของเงิน ได้แก่ ธนาคารกลาง (เป็นผู้มีความสำคัญมากที่สุด) ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันรับฝากเงิน  และผู้ฝากเงิน หน้าที่ของ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบัน คือ?  ทำหน้าที่เป็นคนกลางส่งผ่านเงินทุนจากผู้ออม (ฝากเงิน) ไปยังผู้ต้องการเงินทุน หรืออีกนัยหนึ่งธนาคารทำหน้าที่รับฝากเงินและปล่อยกู้ให้แก่หน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นเองครับ DeFi (Decentralized Finance) มาเพื่อตัดตัวกลางทางการเงินออกและเศรษฐศาสตร์ทางการเงินแห่งอนาคต แล้ว KLAY blockchain คืออะไร? Klayn blockchain เป็น public blockchain (enterprise-grade blockchain) สัญชาติเกาหลีที่สร้างขึ้นโดยบริษัท GroundX มีเหรียญชื่อ KLAY เป็นเหรียญ Native Token ของตนเองที่ใช้ใน ecosystem Klayn Network […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top