Open post

Bitcoin ไม่ใช่ Blockchain แล้ว Coin กับ Token ต่างกันอย่างไร?

โพสต์บทความนี้จะมาเล่าพื้นฐานเกี่ยวกับ Blockchain และ Bitcoin รวมถึง Digital Asset Exchaing และกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตครับ เริ่มต้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า… Bitcoin ไม่ใช่ Blockchain Bitcoin คือ digital coin (หรือ digital asset) ส่วน Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เราโอน digital asset จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้ ดังนั้น Bitcoin เป็นนวัตกรรมเหรียญคริปโตแรกที่เกิดจากเทคโนโลยีของ Blockchain แล้ว Blockchain เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไร? แก้เรื่องของการโอนเงินได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ ตัวอย่าง หากเรา (A) ต้องการโอนเงินให้เพื่อน (B) ที่อยู่ต่างประเทศ ก็ต้องมีตัวกลาง (centralized) ระหว่างประเทศและเราต้องเสียค่าธรรมเนียมระหว่างการโอนและยังใช้เวลาในการโอนอย่างน้อย 2-3 วัน แต่เมื่อใช้เทคโนโลยยี Blockchain ไม่ต้องพึ่งพิงตัวกลางในการโอนเงิน (decentralized) ทำค่าธรรมเนียมถูกลง ระยะเวลาในการโอนลดลง แล้ว Blockchain […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top